InBody 230

moderní diagnostický přístroj pro měření složení těla metodou bioelektrické analýzy

 

Co je BIA?

BIA (Bioelectric Impedance Analysis – Analýza bio-elektrické impedance) je „metoda bio-elektrické impedance“, technika, při níž je měřen odpor pomocí elektrických proudů procházejících tělem. Elektřina tělem proudí skrze tělesnou vodu, která má vysoké vodivé vlastnosti a odpor měřeného těla se tak mění v závislosti na množství tělesné vody. Analyzátor tělesného složení za pomocí metody BIA měří tělesnou vodu na základě předpokladu, že tělo je válec. Tělesnou vodu ve válci lze vypočítat pomocí rovnic:

„odpor / délka“ a „objem = povrch x délka“

Pokud tedy chceme změřit tělesnou vodu metodou BIA, musíme zjistit impedanci (odpor) a výšku (délku). To je označováno jako impedanční index (L2/Z). S pomocí vypočítaného množství tělesné vody lze zjistit množství bez tukové hmoty a pokud od hmotnosti těla (celková hmotnost tělesného složení) odečteme bez tukovou hmotu, dostaneme tukovou hmotu. Podstatou metody BIA je tedy přesné měření impedance.

Poznámka : Dřívější metody měření BIA pojímaly tělo jako jediný válec. InBody však měří impedanci tak, že tělo rozdělí do pěti válců.

Pokud je voda měřena s pomocí jediné hodnoty impedance, kdy je tělo pojímáno jako jeden válec, vzniká větší pravděpodobnost chyby. Rozvržení tělesné hmoty a metabolické charakteristiky jsou však v pažích, nohách a trupu různé a pokud k těmto rozdílnostem není přihlíženo, stoupá možnost, že může dojít k chybě. InBody rozděluje tělo do 5 různých válců s ohledem na paže, nohy a trup a vypočítává impedanci každého z nich zvlášť. InBody dokáže přesně změřit impedanci nejen zdravým jedincům, ale také dětem, starším lidem, těžce obézním lidem, sportovcům nebo nemocným. (Podrobné informace najdete v technických údajích InBody.)

Obrázek: Rozdíl v pojímání těla jako jediného válce a jako pěti válců. Při rozdělení těla do pěti válců zohledňujeme při měření impedance tvar těla a rozdílné charakteristiky těchto pěti tělesných částí. Rozdíl mezi „Měřením impedance těla jako celku“ a „Měřením impedance těla po částech“: při měření impedance těla jako celku se předpokládá, že trup i údy mají stejné charakteristiky, proto odchylka v některé části těla může ovlivnit výsledky a snižuje schopnost stanovit přesné tělesné složení.

Před vyvinutím InBody měřily analyzátory tělesného složení jedinou impedanci pomocí přiložením elektrod na ruce a nohy („Měřením impedance těla jako celku“). Při analýze tělesného složení s použitím impedance těla jako celku nejsou ve výsledku brány v potaz rozdílnosti v metabolických charakteristikách trupu a údů, proto nelze dosáhnout přesné analýzy tělesného složení. InBody používá 8 dotykových elektrod, jimiž je do těla vpouštěn proud o různém napětí a proudění, díky čemuž získáváme 5 různých impedancí pro trup a zvlášť pro každý ze 4 údů. Touto exklusivní hloubkovou analýzou InBody lze dosáhnout přesného stanovení celkového tělesného složení a je jí také možno měřit svalovou hmotu v jednotlivých tělesných částech.

MULTIFREKVENCE; MULTIFREKVENČNÍ MĚŘENÍ

Při analýze tělesného složení BIA je používáno standardní frekvence 50 kHz. A to z důvodu, že právě frekvence kolem 50 kHz má nejvyšší reaktanci a lze s ní proto nejsnáze zjišťovat tělesné charakteristiky, a také proto, že z technického hlediska je nejsnáze použitelná. Frekvence 50 kHz však není schopna prostupovat buněčnou membránou, šíří se pouze mimo buněčnou tekutinou, proto není možné přesně měřit vnitrobuněčnou tekutinu. Koncem 80. let vznikly tendence používat více frekvencí a bylo zjištěno, že frekvence nad 200 kHz dokáže prostoupit i buněčnou membránou. Jelikož InBody pracuje se 6 frekvencemi, 1, 5, 50, 250, 500 a 1000 kHz, dokáže přesně změřit jak vnitrobuněčnou, tak mimo buněčnou tekutinu. Multifrekvenční technologie InBody je náročná technologie, která je výsledkem vědeckého výzkumu a zkušeností.

Jak InBody 230 funguje:
  • InBody používá 8 dotykových elektrod
  • InBody využívá 6 frekvencí a dokáže změřit vnitrobuněčnou i mimobuněčnou tekutinu
  • InBody zohledňuje tvar těla a rozdílné charakteristiky trupu i končetin
  • InBody šetří Váš čas - měření probíhá ve stoje, výsledky jsou známy přibližně za 35 vteřin
  • InBody má vlastní počítačový program s diskrétní databází

Doporučuji BIA analýzu provádět vždy před započetím plánované změny životosprávy
(např. cvičebního programu + úpravy jídelníčku na redukci tuku) a po 1 měsíci provést kontrolní měření.

Konzultační hodiny (ukázky měření atd...) ve fitness centru Gold's Gym, Hapalova 23, Brno Řečkovice:

Objednávky měření jsou přijímány na tomto telefoním čísle: 603 404 916

Pozn.
…protože elektřina tělem proudí skrze tělesnou vodu, která má vysoké vodivé vlastnosti, míra hydratace měření ovlivňuje. Mohou se tedy vyskytnout jiné hodnoty u stejného jedince např. před a po cvičení, saunování, koupání, stejně tak jako po jídle, nebo při měření ihned po probuzení. Nejvhodnější doba pro měření je tedy před cvičením a alespoň 2 hodiny v odstupu od jídla, což platí i pro opakovaná měření.